top of page

Badania psychologiczne Badania lekarskie

Badania psychologiczne


Badania psychologiczne przeprowadzane są w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem mechanicznym. Obowiązek ich przeprowadzania dotyczy:

* kierowców transportu drogowego

* prawców wypadków drogowych, w których jest zabity lub ranny

* kierujących pod wpływem alkoholu

* kierujących, którzy otrzymali ponad 24 punkty karne

* kierowców pojazdów uprzywilejowanych i oznakowanych

* instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów do tego zawodu

* osób ze skierowaniem lekarza lub innego uprawnionego organu

* osób, którym badania są niezbędne do wykonywania zawodu

* kierowców wykonujących transport drogowy

* kierowców pojazdów uprzywilejowanych


Badania lekarskie - okresowe


Badania lekarskie prowadzone są w celu stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Dotyczy to:

* osób ubiegających się o prawo jazdy

* osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętym ze względu na stan zdrowia

* kierującego pojazdem skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, jeśli był uczestnikiem wypadku drogowego, w którym osoba została zabita lub ranna

* kierującego pojazdem, skierowanego decyzją kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej w przypadku nasuwającego się zastrzeżenia co do stanu zdrowia

* kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do 

bottom of page